Wat doen wij?

Waar­voor kan u eigen­lijk alle­maal terecht bij uw huisarts?

Artsen

 • Interne genees­kunde: Bege­lei­den van diabe­te­spa­ti­ën­ten, toedie­nen van gratis vaccins en andere, rook­stop­be­ge­lei­ding, bege­lei­ding levenseinde
 • Pedi­a­trie: Toedie­nen van gratis vacci­na­ties, behan­de­ling van kinderziektes
 • Ortho­pe­die: Behan­de­ling van pees­ont­ste­kin­gen, infil­tra­ties van schou­der, knie en nek, verwij­de­ren van gipsverband
 • Gynae­co­lo­gie: Afname uitstrijkje om de drie jaar, bespre­king anti­con­cep­tie, zwan­ger­schaps­be­ge­lei­ding, bespre­ken van onge­wenste zwangerschap
 • Psycho­the­ra­pie: Angsten, depres­sies, slapeloosheid
 • Pre-opera­tieve onder­zoe­ken: Afname ECG, bloed­af­name, invul­len van pre-opera­tieve vragenlijst
 • Kleine ingre­pen: Behan­de­ling wrat­ten en mollusca, aambeien en abces­sen. Wond­hech­tin­gen, bevrie­zen opper­vlak­kige huid­let­sels, beoor­de­ling geboor­t­e­vlek­ken. Verwij­de­ren opper­vlak­kige cysten, splin­ters, ijzerschilfers,..

Verpleegkundige Vinny

 • Bloed­af­na­mes, indien u in het bezit bent van een voorschrift
 • Plan­ning en uitleg voor­be­rei­ding bij coloscopie
 • Opvol­ging diabe­tes met opstart voortraject
 • Levens­stijlad­vies
 • Uitwer­ken voor­af­gaande zorg­plan­ning met wils­ver­kla­rin­gen, DNR,..
 • Aanvraag zorg­toe­slag kinde­ren speci­fieke ondersteuningsnood