Team

Dr. Griet Vandermeulen

Als gebo­ren en geto­gen Melse­le­naar is ze na haar 7‑jarige studie genees­kunde haar 2‑jarige huis­art­sen­st­age in Melsele begon­nen in 2001. Ze studeerde op haar 18 een jaar in Ankara bij een Turkse gast fami­lie, en deed tijdens de oplei­ding verschil­lende stages in Afrika onder andere met Artsen Zonder Gren­zen. Ze wordt geprik­keld door andere talen en cultu­ren en spreekt naast Neder­lands, Frans en Engels ook Duits, Spaans en Turks. Nadien is ze steeds werk­zaam geble­ven in haar char­mante dorp om intus­sen twee belang­rijke pijlers op te rich­ten voor lichaam en geest : ’t Dokters­huis ener­zijds, ’t Bijhuis ander­zijds. Van in het begin besefte ze dat je geen goede dokter kon zijn als je je niet laat omrin­gen door een team. Vandaag probeert ze nog steeds om op een warm mense­lijke manier de gezond­heid van jong tot oud mee te helpen onder­steu­nen. Daar­naast is verbin­ding en ontspan­ning heel belang­rijk in een mensen­le­ven. Hier­bij kunnen haar man en drie kinde­ren niet ontbre­ken, haar liefde voor reizen en spor­ten, en haar enga­ge­ment in VZW Gaver­land en de Faktorij.

Dr. Melanie Mees

Gebo­ren en geto­gen in het mooie Bazel, waar ze nog steeds woont met haar man Nick, doch­ter­tjes Florien (4j) en Eloïse (1j), en hun 3 kippen. Altijd graag in het vere­ni­gings­le­ven actief geweest, vooral met een jaren­lange Chiro carri­ère als gevolg, maar ook actief binnen het Rode Kruis, speel­plein­wer­king, moni­tor bij Kazou-kampen,.. Afge­stu­deerd als arts aan de Univer­si­teit Antwer­pen in 2018. Na 2 jaar huis­art­sen­st­age binnen ’t Dokters­huis, in 2020 als huis­arts in Melsele blij­ven plak­ken. Gepas­si­o­neerd én gefas­ci­neerd door genees­kunde en de mens in al zijn facet­ten. Grote fan van het ‘2‑sporen beleid’, met lichaam en geest als even­waar­dige part­ners.
Verder actief bestuurs­lid in Huis­art­sen­kring Beve­ren en Huis­art­sen­koe­pel Waas­land.
Fan van sfeer en gezel­lig­heid, live muziek en culi­naire verwen­ne­rij, lezen, piano spelen, en natuur opzoe­ken met vrien­den en familie.

Dr. Kaat D’Hondt

Ik ben Kaat D’Hondt en ben gebo­ren en geto­gen in Melsele. In juni 2023 rondde ik mijn oplei­ding genees­kunde af aan de Univer­si­teit van Antwer­pen. Momen­teel ben ik bezig aan mijn eerste jaar als huis­arts in oplei­ding. Mijn inte­res­ses als arts zijn zeer breed en gaan van de aller­jong­sten tot de geri­a­tri­sche pati­ën­ten. Verder ben ik een soci­aal en empa­thisch persoon. Ik wil ervoor zorgen dat pati­ën­ten zich begre­pen voelen én alles begre­pen hebben op het einde van een consul­ta­tie. In mijn vrije tijd ben ik bestuurs­lid van Scouts en Gidsen Sint-Marti­nus, waar ik mijn hele jeugd lid en leiding was. Daar­naast ben ik graag actief bezig en hecht ik veel belang aan vrien­den en fami­lie. Ik spreek Neder­lands, Engels en Frans.

Vinny Verweire, verpleegkundige

Star­tend in 1998 als verpleeg­kun­dige in een rust-en verzor­gings­te­huis kwam ze tot de vast­stel­ling dat ‘warme zorg’ de basis(houding) vormt voor een ‘goede’ verpleeg­kun­dige zorg­ver­le­ning. Later was ze jaren werk­zaam als verpleeg­kun­dige binnen de mobiele equipe in UZ-Gent en behaalde intus­sen haar bache­lor Gezins­we­ten­schap­pen en post­gra­du­aat Tropi­sche genees­kunde. Als vrij­wil­lig­ster binnen Rode Kruis en Tele-Onthaal droeg ze een warm hart toe jegens mensen die zich in kwets­bare omstan­dig­he­den bevon­den. Vandaag is ze moeder van 2 jonge kinde­ren en werk­zaam als thuis­ver­pleeg­kun­dige binnen Wit-Gele Kruis. Vanuit grote inte­resse in het eerste­lijns­ge­beu­ren ontspon zich de ‘goes­ting’ om in 2017 in UAnt­wer­pen het post­gra­du­aat aan te vatten ‘Verpleeg­kun­dige in de Huis­art­sen­prak­tijk’ waar ze cum laude van afstu­deerde. Haar taken­pak­ket bestaat uit preven­tie en voor­lich­ting, het uitvoe­ren van verpleeg­tech­ni­sche hande­lin­gen (zoals labo, wond­zorg, spiro­me­trie, assis­te­ren kleine heel­kunde, etc.), het houden van een verpleeg­kun­dig spreek­uur met preven­tie­con­sult, cardi­o­vas­cu­lair risi­co­ma­na­ge­ment, opvol­ging kwets­bare groe­pen, admi­ni­stra­tieve onder­steu­ning (sumehr,medisch dossier,bestellingen), voor­af­gaande zorg­plan­ning ‚aanvraag dossiers FOD, contact met zorg­net­wer­ken, dossiers opti­ma­li­se­ren, admi­ni­stra­tie van de prak­tijk en onthaalfunctie.

LET OP: Voor info, rege­lin­gen of afspra­ken m.b.t. waar­dig levens­einde (wils­be­schik­kin­gen) kan u ook een afspraak inboe­ken bij onze verpleeg­kun­dige Vinny. Zij maakt tijd voor u vrij om dit thema toe te lich­ten en even­tu­ele formu­lie­ren in te vullen.

’t Bijhuis

Een belang­rijke pijler van je gezond­heid is je gees­te­lijke gezond­heid.
Hoe fit ben je in je hoofd?
Waar sta je in je leven?
Waar wil je naar toe, waar wringt het?
Wie kan je bijstaan, wie luis­tert, wie helpt je omgaan met angsten, rela­tie­pro­ble­men, kinde­ren die op een of andere manier vast­lo­pen en gedrag verto­nen waar je je als ouder niet goed bij voelt?
Wat te doen als je met iemand met autisme onder 1 dak woont, hoe kan je best reage­ren?
Hoe kan je omgaan met mensen die soms niet inzien dat er een probleem is, die narcis­ti­sche trek­ken verto­nen?
Wat met trauma, alco­hol, grens­over­schrij­dend gedrag,… ?

Onze thera­peu­ten en psycho­loge zijn daar om je te helpen op je pad, om je hand­va­ten te reiken en te luisteren.

Ander­zijds heeft ook ons lichaam soms wat extra aandacht nodig. Hier­voor kan u terecht bij onze diëtiste met bijko­mende oplei­ding in FODMAP als je proble­men hebt met over­ge­wicht, onder­ge­wicht, opge­bla­zen buik, winde­rig­heid of krampen.

Zij zijn samen geves­tigd in de Dambrugs­traat 27, waar ’t Dokters­huis ooit begon­nen is in Melsele. Neem een kijkje op www.tbijhuis.be of vraag info aan de arts.