Praktisch

Consultaties

 • Alle consul­ta­ties zijn op afspraak 
  • U kan hier online een afspraak boeken 
  • Of u kan bellen voor een afspraak tussen 8u ’s morgens en 19u ’s avonds op 03 775 51 77.
  • Een afspraak maken bij de verpleeg­kun­dige kan u enkel tele­fo­nisch of aanvra­gen per mail.
 • Gelieve steeds uw eID (en die van je kinde­ren) mee te brengen.
 • 1 afspraak = 1 pati­ënt. Om het wach­ten voor en de ande­ren te verzach­ten, kom met 1 persoon en maxi­mum twee klachten.
 • Gelieve ons tijdig te verwit­ti­gen indien een afspraak niet kan door­gaan, dit mag ook nog de dag zelf, minstens drie uur van tevoren.
 • Het is wette­lijk niet toege­la­ten om afwe­zig­heids­brief­jes te maken van de dag ervoor. We doen dit niet. Als de agenda’s vol zitten en u heeft toch een briefje nodig, is het best dat u per mail of tele­foon contact opneemt om een oplos­sing te zoeken.

Huisbezoeken

 • Huis­be­zoe­ken zijn in deze tijd van files enorm belas­tend voor de huis­art­sen. We beper­ken deze dan ook sterk. Alleen als u echt niet mobiel bent om wille van ziekte, kunnen we u thuis bezoeken. 
 • Gelieve dit in de voor­mid­dag aan te vragen. 
 • De arts die zich op die dag beschik­baar kan maken, zal u na over­leg in de loop van de dag bezoeken.

Beluurtje

 • De prak­tijk is dage­lijks bereik­baar van 8u — 19u op het nummer 03 775 51 77.
  • U komt terecht bij tele­se­cre­ta­resse Pascale, of prak­tijk­ver­pleeg­kun­dige Vinny.
 • Om vlotte consul­ta­ties te garan­de­ren zijn de artsen tele­fo­nisch enkel beschik­baar tijdens speci­fieke beluur­tjes.
  • Van 13u00-13u30: Dr. Vander­meu­len, behalve op donderdag 
   • Van 13u30-14u00: Dr. D’Hondt, behalve op dinsdag
   • Van 15u30-16u00: Dr. Mees, behalve op woensdag
 • Gelieve u te houden aan beperkte medi­sche inlich­ting of het kort bespre­ken van resultaten.
 • Wenst u liever een uitvoe­rige bespre­king van uw onder­zoek? Gelieve dan even een afspraak te maken.

Mail

 • Heeft u een niet-drin­gende vraag en lukt het belmo­ment niet voor u?
  U kan ons berei­ken via mail op het mail­adres tdoktershuis@gmail.com. Wij doen ons best om binnen de drie dagen te antwoorden.
 • Voor medi­ca­tie of attes­ten van welke aard dan ook kan u NIET terecht via mail noch tele­foon. Wij durven vragen om voor chro­ni­sche medi­ca­tie twee maal per jaar langs te komen voor een check-up en zullen u dan ook voor­zien voor telkens een half jaar medi­ca­tie als alles stabiel is.

Wachtdienst

Week
 • Heeft u tussen 19u — 8u drin­gend een arts nodig van maan­dag tot donderdag?
 • Bel het nummer 0900 10 512
 • U komt terecht bij de huis­arts van wacht
Weekend
 • In het week­end van vrij­dag­avond 19u tot maan­dag­och­tend 8u, en op feest­da­gen, kan u terecht in de wacht­post van Sint-Niklaas
 • Bel het nummer 03 361 0 361.
 • Meer info via www.wpwaasland.be.

Betaling

 • Beta­len kan cash of via bank-app en QR-code.
 • Alle artsen zijn geconventioneerd.

Nieuwe patiënten

 • Door een over­be­las­ting van de prak­tijk zien wij ons genood­zaakt om tijde­lijk terug een pati­ën­ten­stop in te voeren. 
 • Wij nemen geen nieuwe pati­ën­ten meer aan voor­lo­pig, behalve part­ners van of kinderen/ouders van bestaande patiënten.
 • We bekij­ken later opnieuw of de kwali­teit van de zorg behou­den kan blij­ven, en de belas­ting van de artsen haal­baar is om terug meer mensen toe te laten. Dank voor uw begrip